Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

پنجشنبه، 4 تیرماه 1383 | June 24, 2004
سجده بر خدای خود ساخته

سجده بر تو،سجده بر هست ها و نیست ها،سجده بر باید ها و نبایدها،سجده بر بودن و نبودنهاو اینک تسلیم محض در برابر پوچی و رزالتها.سر تعظیم در دنیال خیال و واژه تسلیم در وادی فنا و چرخش به دور کعبه ریا.اینان تحفه کوچکی است از جسم و کالبدی که روح سرگردان را بی هدف به رقص وا میدارد.رقصیدن در باب هوس و نادانی با طعم گس جوانی.سرپوش بر گناهان،مجادله با عقل و در آخر چانه زدن بر شرع و راه زیستن.به واقع چه کابوسی است در این خواب نهفته که دیوانگان اینچنین بر سر و روی خود می کوبند تا لحظه ای به اوج نیستی پرواز کنند.شادمان است.رقص پایکوبی میکند و به هوا میپرد.گویا در این زمانه نیست.برهه ای که دیگران نظاره گر اویند و او در آسمانش پرواز میکند.بیخیال از هر چیز حتی بیخیال از هیچ.چشمانش تار میشود و چون پرنده ای که بالهای او را چیده اند بر زمین کوفته میشود.چون جسم مرده و دهانی دوخته .ناتوان و عاجز که نه قادر به تکلم است و نه گوش به کلام.باچشمانی بسته و حالتی اغما در قعر کثافت و ناپاکی سیر میکند.سجده وار بر منجلاب فساد.اینک خبری از هلهله ها و آوازهای مستانه اش به گوش نمیرسد و در سکوت خودش عبادت میکند.آری اینک ساعتهاست که در کعبه افکار خود مشغول عبادت است و زمان را به زنجیر کشیده است.عبادت،سجده و پرستش بر خدایی  خود ساخته از پوچی.
الکل گندم،قرصهای شادی آور،مشروبهای دست ساز ،حشیش وانواع مواد مخدر به قیمتهای بسیار پائین را به طرفه العینی میتوان یافت.بسته به سطح فرهنگی و معیشتی هرکدام برای خود طرفدارانی پیدا کرده .پیدا کردن هر کدام دردسر زیادی ندارد.الکل گندم را بدون دردسر میتوان از داروخانه ها،قرصها را در معابر عمومی ومشروبات الکلی دست ساز را هم از دوستان و یا هر دکان دیگری تهیه کرد.متاسفانه به دفعات دیده و شنیده ایم چه افرادی که بر اثر قرصهای رنگین اکستازی به کام مرگ نرفته اند و لحظه ای لذت و مسرت را با سکته های ناگهانی عوض نکرده اند.هر چیزی برای تغیر ذائقه کافیست نه در حد اشباع و افراط .به عینه شاهدیم که به حد مرگ شیشه های الکل را چون زهر مینوشند و در آخر در قعر مستراح دست و پا میزنند.قرصها را میبلعند و چون دیوانگان سرهای پوکشان را بر دیوارها میکوبند.مخدر را در رگهایشان فرو میکنند و نئشه وار چرخ میزنند.
به علت فضای بسته ای که سالهاست حکمفرما شده  جوان امروزی برای لذت دست به هر کاری میزند.هنوز ماجرای مصرف کنندگان مشروبات الکلی در شیراز که تعدادشان به بیش از صد نفر رسیده است فراموش نشده  که مسولان در لاپوشانی این موضوع پیش قدم شده اند.معضلی که سالهاست به خاطر حرام بودن مطرح نشد و حتی به دنبال راهکاری برای بستر سازی آن هم نبودند.ورود الکلهای گندم با درصد بالای اتانول و فروش آن برای عموم که منجر به کور شدن،مرگ مغزی و هزار درد و بلای دیگر گشت.قرصهایی که به راحتی توسط قاچاقچیان وارد کشور شد و بازیچه ای برای نوجوانانی ایجاد کرد که هنوز از تلفظ نام درست آن هم عاجزندو فقط میدانند که در هر محفلی باید حبه ای از آن را قورت دهند.
متاسفانه با این وضعیت شاهد روز به روز نابودی نسل  نوپا وجوان کشور خواهیم بود.جای افسوس است که خیلی راه ها را خطا رفته ایم و چه بسا بد آموخته ایم. سالیان سال است که گرفتار افراط و تفریطیم.نمیدانیم کدام کار بهتر و کدام مسیر امن تر.هنوز واژه مصرف را نمیدانیم و مصرف میکنیم.معنای خوردن را نمیدانیم و به حد مرگ میخوریم.از پیچیدگی مرگ عاجزیم و خودزنی میکنیم.از زدن بی باکیم و آزار میدهیم.به راستی چه هستیم که زندگی را به ساز مخالف خود مینوازیم و با نوای حزن انگیز آن روح خود را به حراج میگذاریم.


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics