صفحه اصلی

شهری آرشیو

November 27, 2007

همه پایتخت‌های ایران از اول تا به امروز

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=559

February 18, 2008

سپاهی که هرگز به ایران برنگشت

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=625

July 1, 2008

سرزمين لي لي پوت ها در ايران!

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=744

November 9, 2008

دستاورد جدید در دبی ،برج ANARA

http://www.dariushkabir.com/ccount/click.php?id=782

درباره شهری

این صفحه حاوی آرشیوی از تمام نوشته هایی که به دسته شهری ارسال شده می باشد. نوشته ها بر حسب قدیمی تر به جدید تر فهرست شده است.

دسته بعدی سیاسی است.

دسته قبلی طنز می باشد.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.