Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
داریوش نه برنداز است نه خواهان وضع موجود

 من دانشجو هستم و هر دانشجو پيرو ذات کمال گرايش يک ايده آليست و آرمان گراست و به واسته روح جوانش دارای  سری پر شور . من نيز از اين قائده مستثنا نيستم . علاوه بر آنکه همانند هر ايرانی وطنی آباد و امن ميخواهم تا پروراننده من و خاندانم باشد . وطنی که مرا پاس دارد و به وقت نياز من برايش سر ببازم
من طرفدار ايده براندازی نيستم . چرا که اصولا اين سنت ديرين ايرانی که پايه در احساسات جمعی دارد منتهی به نتايج خير نشده است . از آن زمان که ايرانيان ناراضی اجداد اعلا من  شکست در برابر اعراب را به بهای دست يابی به جامعه بی طبقه و اسلام عدل علی پذيرفتند افرادي که برای براندازی نظام ديکتاتوری و بر قراری اسلام عدل علی نظام شاهنشاهی را برچيدند
.اما نتيجه هميشه استقرار نظامی بود نامطلوبتر از قبل . چرا؟ راستش را بخواهيد ميدانم چرا . اما سواد بيانش را ندارم يا شايد تمرکز لازم در اين لحظه را در اين مقطع از زمان کمی پايمردی و کمی تعقل می تواند آرزوی ديرين مردمانی را که در فلات ايران به اميد يافتن سرفرازی زجر مهاجرتی طولانی را بر خود خريدند برآورده کند و ميوه شيرين و خوشگوار آن را در دستان ما قرار دهد . من ميدانم عاقبت تمام نظامهای بسته فروپاشی و نابودی از درون است . پس چرا بايد برای نابودی چيزی بکوشم که به طبع مکانيزمش خودش خودش را نابود می کند.  نه من اين را نميخواهم . آنچه من ميخواهم اصلاح وضع موجود است . من فروپاشی ارزشهای اخلاقی و اجتماعی را نميخواهم . من بر روی کار آمدن نظامی که سياستها و دکترينش را نميشناسم نميخواهم . همانگونه که اجدادم از اسلام عمر نميدانستند ، پدرم از جمهوری اسلامی و من از خاتمی . اما من چيزی را ميدانم که آنها نميدانستند . ما تا آرزويمان يک قدم فاصله داريم و من دوست ندارم با انقلابی ديگر به 25 سال قبل برگرديم و راهی را که بارها تا نيمه رفته ايم باز نيمه رها کنيم . اين بار نه .
من اگر نوشته ام به واسته آرمان گرائی بوده . اگر برای دست يابی به  حقايق و بيان آن از وقت و مال خود دريغ نکرده ام برای آرزوئی بوده که در دل ايرانيان قرنهاست که ماسيده . از حکومت جمشيد ( موبد شاه ) تا حکومت ولايت فقيه .
 نوشته هاي قبلي من  گامی در جهت براندازی نبود !!! بلکه تلاشی بود برای حفظ کيآنم ايران.پس تاکيد ميکنم داريوش نه برانداز است نه خواهان وضع موجود پس فکر نکنيد  من خواهان تحولی کور هستم !!
18 تیر در راه هست نمیگویم سکوت کیند و مهر خموشی بر دهان بدوزید.
فریاد بکشید و دادخواهی کنید ولی نه در چارچوب اغتشاش و هرج و مرج. خونخواهی کنید ولی نه به روش اوباشگران و رزیلان . دشمنان هر که هستند و هر کجا حضور دارند در کمیند که به این قشر جوان تهمت و افترا بزنند .پس اگر بپا خواستید چارچوب را هم بخواهید!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics