Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
تهران ما پاک است

از اين پاکتر؟از اين سالم تر؟ اصلا براي پيدا کردن اين سوژه ها احتياجي به دردسر وجود داره؟فساد بقدري در کشور بخصوص در تهران که از هر قسمت ايران سرازير شده  اند بيداد ميکند که عکسها به خوبي نشان دهنده و گواه همه چيز است.چه به مناطق بالاشهر و يا سر از جنوب شهر در بياري امکان ندارد يک معتاد را زيارت نکنيم.واقعا معلوم نيست اينهمه مانور و اينهمه تبليغ بابت ريشه  کني اعتياد چيست؟ وقتي ميشود با نازل ترين قيمت به اين مواد افيوني دسترسي پيدا کرد چرا يک بيکار و علاف سراغ آن نرود؟اعتياد به قدري بيداد ميکند که در کوچه و خيابان مدرسه و دانشگاه و به گواه بعضي از افراد مطلع در ادارات جوانان بسياري درگير اين معضل هستند .واقعا اگر مسولان بجاي کاغذ بازي و پاس کاري  باز کردن اشتباه از طرف خود فکري به حال اين معضل ميکردند هميچوقت اين صحنه هاي دلخراش را نميديديم .اي کاش بجاي سوزاندن ترياک و هروئين و ... اينقدر شکر و کله قند نميسوزاندند! 


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics