Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

شنبه، 1 آذرماه 1382 | November 22, 2003
کی بود کی بود ؟ من نبودمآقای خاتمی سلام .عذر ميخواهم رئيس جمهور محبوب سلام


به دادگاه مجازی من خوش آمديد.در اين دادگاه تا جايی كه امكان دارد از خود دفاع كنيد.با توجه به اشاره دستتان ميدانم ناكامی هايتان را به گردن چه كسی يا چه كسانی خواهيد انداخت.آقای خاتمی هم اكنون هفت سال از سيطره شما بر اين مملك ميگذرد و باتوجه به بخش اجرايتان ميخواهم بدانم برای ما چه كرديد و بيلان كاريتان برای حداقل خودتان رضايت بخش بوده؟سواللهای از شما پرسيده ميشود هر چند كه جوابهای شما معلوم است ولی باور كنيد اگر اين مناضره جنبه واقعی هم داشت شما در دفاع از خود عاجز بوديد.


*چه كسی بولتن تبليغات را در سراسر كشور بخش كرد و نام خود را دهان به دهان به گوش همه رساند؟


-چه كسی به جوانان قول داد تا با انتخاب شدن در انتخابات مشكلات جوانان را حل ميكند؟


*آيا شما قول نداده بوديد معضل بيكاری جوانان را حل كنيد؟


*آيا شما قول نداده بوديد به جوانان دانشجو و تحصيل كرده وام بلند مدت با سود كوتاه اختصاص دهيد؟


*آيا شما نبوديد كه گلوی خود را پاره كرديد تا شعار دوستی و صلح را جايگزين كينه و نفرت كنيد؟


*درك كرده ايد گشتن ها و مسافرتهای شما به دور دنيا و دست دادنهايی شما با آن لبخند هميشگی هيچ نتيجه ای نداشته و هم اكنون همان كشورها در جبهه مخالف ما وشما ايستاده اند و هر روز در حال قطع روابط تجاری اقتصادی خود هستند؟


*چانه زدنهای شما برای ترغيب سرمايه گذاری در ايران چه شد و به كجا رسيد؟


*آقای خاتمی دادن آزادی به جوانان اين بود ؟ اين آزادی بود كه حالا آمار فرار و سرقت و قتل رو به افزايش است ؟


-آيا شما نبوديد كه دم از آزادی بيان ميزديد و ما را در لفافه سكوت غرق كرديد؟


*آيا ميدانيد پروژه تقسيم دانشجو به شهرهای مختلف برای ارتقای فرهنگ شهر های ديگر منجر به به اعتياد بيش از ۹۰% دختران و پسران بی تجربه شده است؟


بدانيد كه بايد پاسگو باشيد .اين را بدانيد كه چيزی به خط پايان نمانده و لبخندهای دلنشين و شعارهايتان نميتواند مرهمی بر درد ما جوانان باشد. هنوز خيلی از سوالهای ما بی جواب مانده .ما را برای يك بار هم كه شده پاسكاری نكنيدو گردن ديگران نيندازيد.به زودی قرار است در چت رومی دل جوانان را بدست آورده و با آنها چت كنيد و جواب سوالهايشان را بدهيد.آقای خاتمی مطمئن باشيد به اتقاق همه جوانان اين نسل كه در به حكومت رسيدن شما نقش داشتند شما را ignor خواهند كرد.


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics