Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

پنجشنبه، 15 اردیبهشتماه 1384 | May 05, 2005
بساط تلخ جوانی


روزهای دانشجویی.خانه دانشجویی ،بساط عشق و بی خیالی.کاش کسی به خود جرات میداد تا سری به دانشگاههای دور افتاده این مزر و بوم  میزد.کاش به چشم میدید بیش از ۹۰ درصد دانشجویان در همان خانه دانشجویی طعم هر چیز را می چشند.سیگار ،شاید دستگرمی بود برای خلق  دودهای شکلک دار و شاید خندیدن به یکدیگر  از برای ناواردی .در کنار هم خندیدن و مسخره بازی و در آخر نگاهی به پاکت خالی سیگار.آیا کسی می تواند این روزهای تباهی را از یاد ببرد؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics