Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

یکشنبه، 18 اردیبهشتماه 1384 | May 08, 2005
سرمایه دار بی سرمایه


بطری آب یخ،صندلی یا شاید میز کار!تکه ای کاغذ و قیمت ده تومانی!شاید این منصفانه قیمت از نظر او باشد.
ولی او کجاست ؟سرمایه اش را بر  کنار سنگ فرش خیابان های این شهر رها کرده و رفته است.
آن یکی صندلی مال و ثروت را  چنان چسبیده و این یکی بساطش را به امان خدا رها کرده.بساطی که سفره اش خالی از امید است.
چه غمناک است آب شدن تکه یخی داخل بطری آب و به راستی چه  سنگین شده اند آن شکم پروران رهگذر! 


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics