Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

پنجشنبه، 23 تیرماه 1384 | July 14, 2005
استاد و شاگرد


اینجا کلاس درس است.بنده به عنوانی یک مزاحم وارد کلاس درس میشوم برای گرفتن عکس!استاد با غضب نگاهی به من می اندازد و چشم غره ای میرود و با حالت شماتت بار از من میخواهد از کلاسش دور شوم.من بعنوان یک بی فرهنگ بدون در زدن وارد حریم  استاد و شاگرد شده ام.
استاد در حال آموزش آخرین علوم روز است و شاگرد با رعایت حریم پیشکسوت و استاد خود ،در پله ای پایین تر با گوش و باز و حواسی جمع به سخنان استاد گوش فرا میدهد.
بیشتر از این مزاحم نمیشوم .
برای شاگر آرزوی موفقیت دارم.
استاد خسته نباشید!


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics