Ads by dariushkabir.com
Ads by dariushkabir.com

جمعه، 7 مردادماه 1384 | July 29, 2005
دو پا دو قلمو

دو پا دو قلمو
دو پای خسته ،دوپایی که به هزار امید و آرزو راست نگه داشته شده تا بلکه همچنان امید به چندر غازی داشته باشد.
تنها سرمایه هایش در کیفی کهنه خودنمایی میکند. دو قلمو و یک دنیا آرزو.
کاش آنقدر دل خوش بود تا میتوانست هر آنچه در رویایش نقش می بندد رنگ آمیزی کند ولی افسوس در سرمایه اش قطره ای رنگ پیدا نمیشود تا نقش خیالش را ترسیم کند.
دل خوش خیابان است و افکار پوچ  را به هم پیوند میزند.دو پا تو قلمو! این بختک بیکاری کی از چهره مملکت کنار میرود؟


 
powered by dariushkabir Nedstat Basic - Free web site statistics